Автор Тема:  Алкохолът и как той влияе на черния дроб  (Прочетена 15024 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5566
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
В тази статия можете да научите малко повече за това как алкохола влияе на черния дроб, как алкохола се абсорбира от тялото, и какво влияние може да укаже употребата на алкохол на хората с хроничен хепатит C: Alcohol and the Liver

Цитат
Alcohol and the Liver

One of the best strategies to keep the liver healthy for people living with hepatitis C is to stop drinking alcohol or to greatly reduce the amount of alcohol consumed. In addition to the harmful effects alcohol has on the liver, alcohol also poses other problems for people with hepatitis C. Consuming alcohol (especially in large quantities) can:

• Lower the immune response in people with hepatitis C
• Help the hepatitis C virus replicate or make more copies of itself
• Lower HCV treatment response
• Add to the emergence of HCV quasi-species
• Increase the level of iron stored in the liver
• Increase fat accumulation in liver cells

When all of these factors are considered, it is no wonder that people are advised to abstain from alcohol. But how is alcohol actually metabolized by the body? This article will focus on how alcohol is absorbed and
metabolized throughout the body and also on some of the effects of prolonged alcohol use.

When alcohol is consumed it reaches the stomach then the small intestine where it passes into the blood stream. About 20% is absorbed through the stomach and about 80% is absorbed through the small intestines. Once the alcohol enters the blood stream it is sent to and processed by the liver. After one drink of alcohol the concentration of alcohol in the blood peaks in about 30 to 45 minutes and drops back to normal in about an hour if no further alcohol is consumed.

The liver is responsible for converting the alcohol into a substance that is safe for the body. There may be a small quantity of alcohol that does not reach the liver – this is excreted in the urine and breath. That’s why breath analyzers are able to measure the amount of alcohol someone has consumed.

Liver
There are two liver enzymes that are responsible for converting alcohol into a safe substance: alcohol dehydrogenase (ADH) and cytochrome P450IIE1 (CYP2E1). ADH is the main enzyme responsible for converting alcohol. In people who are chronic alcohol drinkers the liver will make more CYP2E1 in an effort to compensate for excess alcohol consumed. Unfortunately, the extra production of CYP2E1 does not stabilize the effects of long-term alcohol use or the damage that is caused to the liver.

In people without liver disease, chronic drinking will lead to the deposit of fat in the liver cells, leading to inflammation and cell death. After a time the cell death will cause light scarring of the liver and after years of chronic drinking the liver can develop cirrhosis. If you combine the effects of alcohol with another factor such as hepatitis C the time it takes to cause damage is much shorter.

There are differences in what causes intoxication in people. Some factors that influence the degree of absorption and, therefore, intoxication include:

• The amount of alcohol consumed – the liver can only metabolize a certain amount of alcohol per hour.
• The rate of metabolism differs depending on the amount of ADH enzyme in the liver and this differs by gender.
• Food can affect the amount of alcohol absorbed by the body. If there is food in the stomach it can slow down the absorption of alcohol. Foods high in carbohydrates and fat help to slow down the process of the stomach pushing the food (and alcohol absorbed) into the small intestine. Mixing alcohol with beverages can also affect the absorption of alcohol – alcohol mixed with fruit juice or water is absorbed more slowly than alcohol mixed with carbonated beverages.
• Muscle tissue contains more water than fat tissue so the more muscle tissue a person has the more diluted the alcohol will be.

Gender Differences
There are differences in the way that men and women metabolize alcohol. The amount of body water affects the rate at which alcohol is absorbed. The more body water a person has the less the amount of alcohol that is absorbed. In general, women have higher body fat composition (less body water); men have a higher body composition of muscle (more body water). For this reason women will achieve higher concentrations of alcohol in their bodies than men who consume equal amounts of alcohol. In addition to gender differences, total body water composition decreases as people age so a person over 60 years old has less total body water than someone under 40 years old.

Another reason women metabolize alcohol differently is that women have less of the enzyme (ADH) that metabolizes alcohol than men. This means that women who drink the same amount of alcohol as men will achieve a higher concentration of alcohol in the blood.

Because of these gender differences the amount of alcohol for a healthy adult (without liver disease) differs for women and men – women should not drink more than 1 alcoholic drink a day and men should not drink more than 2 alcoholic drinks per day.

Excess Alcohol
The liver can only absorb and metabolize so much alcohol. The excess is distributed to other areas of the body. If the alcohol can not be processed by the liver it can greatly affect other organs in the body and a
person’s psychological well being. Excess alcohol use can cause a variety of problems including:

• Hypertension (high blood pressure)
• Irritation of the gastrointestinal system causing ulcers,gastritis, and inadequate absorption of nutrients
• Central nervous system disorders, including brain disorders, vitamin B deficiency, and peripheral neuropathy
• Male and female impotence
• Depression and anxiety as well as many social problems

If you are a person living with hepatitis C, the message is clear: mixing alcohol and hepatitis C will decrease the way your body is able to control hepatitis C and lead to faster liver disease progression. If you can not stop drinking consider seeking help from family, friends and medical providers. Alcoholism is an insidious disease that affects millions of Americans and destroys many lives.

Преводът:

Един от най-добрите начини за хората, живеещи с хроничен хепатит C, да запазят здрав черния си дроб, е да спрат консумацията на алкохол, или поне драстично да я намалят. Освен вредното влияние, което алкохола по принцип има върху черния дроб, той също предизвиква допълнителни усложнения при хората с хепатит C. Консумацията на алкохол /особено в по-големи количества/, може:

• Да намали вирусния отговор на имунната система при хората с хепатит C
• Да спомогне вируса на хепатит C, да започне да се репликира още повече
• Да намали отговора на лечението срещу хепатит C
• Да увеличи вероятността от появата на квази-видове /quasi-species/ на вируса на хепатит C. С други думи, увеличава възможността от появата на мутации на вируса.
• Да увеличи количеството на желязото, отложено в черния дроб
• Да увеличи натрупването на мазнини в чернодробните клетки

Когато се вземат предвид всички тези фактори, не трябва да се учудваме на препоръката за спиране на алкохола. Но как точно алкохола се преработва от организма? Тази статия ще се фокусира на това как алкохола се абсорбира и преработва от тялото и също на някои от ефектите от продължителната употреба на алкохол.

Когато алкохолът влезе в тялото, той достига стомаха, след това до тънките черва, където достига до кръвния поток. Около 20% от него, се абсорбира през стомаха и около 80% се абсорбира през тънкото черво. Щом веднъж алкохола навлезе в кръвния поток, той се изпраща към и преработва от черния дроб. След изпиването на първата напитка, концентрацията на алкохол започва да се увеличава след около 30 до 45 минути, и се връща към нормални стойности около час по-късно, в случай че не е консумиран повече алкохол.

Черният дроб е отговорен за преобразуването на алкохола в субстанция, която е безопасна за тялото. Съвсем малко количество от алкохола в кръвта, не достига черния дроб. Той се отделя чрез урината и при дишането. Именно заради това, дрегерите могат да измерят количеството алкохол, което даден човек, е консумирал.

Черен дроб
Има два чернодробни ензима, които са отговорни за преобразуването на алкохола в безопасна субстанция: алкохол дехидрогеназа (ADH) и цитохрома P450IIE1 (CYP2E1). ADH е основния ензим, отговорен за преобразуването на алкохола. При хората, които редовно пият алкохол, черния дроб произвежда повече от ензима CYP2E1 в опита си да компенсира излишеството от консумиран алкохол. За съжаление, допълнителното производство на CYP2E1, не променя дългосрочната прогноза за увреждането, което постоянната употреба на алкохол, причинява на черния дроб.

При хората, нямащи чернодробно заболяване, хроничната употреба на алкохол води до натрупване на мазнини в чернодробните клетки, което от своя страна води до възпаление и клетъчна смърт. След време, клетъчната смърт предизвиква появата съединителна тъкан, и след години системна злоупотреба с алкохол, черния дроб стига до цироза. Ако се комбинират ефектите на алкохола с друг, допълнителен фактор, като хепатит C, времето за което алкохола може да нанесе сериозни вреди, се намалява сериозно.

Има различия в това какво причинява интоксикация при различните хора. Някои фактори, които влияят върху степента на абсорбация, и сътветно върху интоксикацията на организма, са:

• Количеството консумиран алкохол - черния дроб може да преработи само определено количество алкохол за час.
• Скоростта на усвояване се различава в зависимост от това какво е количеството на ADH ензима в черния дроб, и то е различно в зависимост от пола.
• Храната може да се отрази на това какво е количеството алкохол, което може да бъде абсорбирано от тялото. Ако има храна в стомаха, това може да намали скоростта на абсорбирането. Храните, богати на въглехидрати и мазнини, помагат за забавяне на процеса, при който стомаха изпраща храната /и приетия алкохол/ към тънкото черво. Смесването на алкохол с други напитки, също може да повлияе процеса на абсорбиране на алкохола - алкохол, смесен с плодов сок или вода, се абсорбира по-бавно, отколкото алкохола, смесен с газирани напитки.
• Мускулната тъкан съдържа повече вода, отколкото мазните тъкани, поради което колкото повече мускули има даден човек, толкова повече ще успява да разреди алкохола.

Полови различия
Има разлики в начина, по който мъжете и жените преработват алкохола. Количеството на вода в тялото влияе върху количеството алкохол, което може да бъде абсорбирано от тялото. Колкото повече вода има в тялото си даден човек, толкова по-малко количество алкохол той абсорбира. Като цяло, жените имат повече мазнини в тялото /и съответно по-малко вода в тялото/. Мъжете имат повече мускулна тъкан в тялото си /и съответно повече вода/. Поради тази причина, нормално, жените имат повишена концентрация на алкохол в кръвта, отколкото мъжете, когато са консумирали еднакво количество алкохол. В допълнение на тези разлики в половете, сумарното количество на вода в организма намалява с нарастването на възрастта - човек, който е над 60-годишна възраст, има по-малко количество вода в тялото, отколкото друг, който е на 40-годишна възраст.

Друга причина, поради която жените преработват по-различен начин алкохола, е това, че те имат по-малко количество от ензима ADH, който се грижи за усвояването на алкохола. Това означава, че жена, която изпие същото количество алкохол, колкото даден мъж, след това ще има по-висока концентрация на алкохол в кръвта.

Поради тези разлики, количеството алкохол за здрав възрастен /който няма чернодробно заболяване/, се различава за жените и мъжете - жените не трябва да пият повече от една алкохолна напитка на ден, а мъжете не трябва да пият повече от 2 алкохолни напитки на ден.

Злоупотребата с алкохол
Черният дроб може да абсорбира и преработи само определено количество алкохол. Излишъкът се препраща към други части на тялото. Ако алкохола не може да бъде обработен от черния дроб, той може сериозно да увреди други органи в тялото, както и психологическото състояние на даден човек. Прекомерната употреба на алкохол може да причини много проблеми, като:

• Хипертония /повишено кръвно налягане/
• Раздразнителност на храносмилателната система, което да причини язви, гастрити, и неправилно усвояване на храните
• Разстройства на централната нервна система, включително мозъчни разстройства, недостиг на витамин B, и периферна невропатия
• Импотентност, и при мъжете, и при жените
• Депресия и безпокойство, както и много други социални проблеми

Ако вие сте човек, живеещ с хепатит C, посланието на тази статия е ясно:
Употребата на алкохол при хора с хепатит C, намалява възможностите на тялото да се бори с хепатита, и води до значително по-бързо прогресиране на болестта!
Ако не можете да спрете пиенето, потърсете помощ от вашето семейство, приятели, и личен лекар. Алкохолизмът е коварна болест, която засяга милиони хора по целия свят и унищожава човешки животи!


p.s. Версията на документа е 1.2, и е от декември 2007 година.
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


 


СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007