Покажи Участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Публикации - tedko11

Страници: 1 2 [3]
31
Цитат
Комбинираното лечение с PEG-Интерферон алфа и Ribavirin е препоръчително при нелекувани болни на възраст до 60г., при релапсирали болни след комбинирана терапия – до 50г., а при неотговорили на комбинирана терапия пациенти – до 45г.
Комбинираното лечение със стандартен Интерферон-алфа и Ribavirin е препоръчително при нелекувани, релапсирали или неотговорили на монотерапия болни на възраст до 60 г.

В новият консенсус няма такова нещо!Прочети по-горе!

32
Благодаря ти Мариана Стефанова за линка който ми изпрати!
Те първа ми предстои много да чета във форума.Тук намирам непрекъснато полезна  информация!
Благодаря на всички които ми писаха и на лични! :flowers:

33
До сега майка ми се е опитвала сама да извоюва лечението си -не е успяла.
Сега аз ще и го осигуря - ОБЕЩАЛА СЪМ СИ НА СЕБЕ СИ ПЪРВО, ЧЕ ЩЕ УСПЕЯ И ЩЕ СТИГНА ДО СТРАСТБУРГ!

34
Защо НЗОК не Ви отпуска лечение???
Това ,че са над 50г. какво означава- В ОЧАКВАНЕ НА СМЪРТ ЛИ ?
та това са обречени хора ли?
Никъде няма упоменато, че над 50г. не подлежат на лечение това е в разрез с конституционното им право за лечение?
имате ли официален документ по каква причина им е отказано лечение?
Доц.Кацаров ни каза ,че тя има право на лечение и ще я приеме съвсем скоро за биопсия и изследванията и след това и протокола .
след което отивам в НЗОК и ако там ми откажат ,което ще стане естествено официално -съм решила да ги съдя!!!
никой няма право да им отказва лечение - това е геноцид, това е дискриминация по отношение на хората над 50 год.
... с поздрав:теди

35
във ВМА точно отпускат такава програма за повторно лечение за такива дето не са отговорили , затова имаш тоя неочакван успех , иначе ако чакаш касата да ти обърне внимание и то на човек над 50 години , ще има доста да почакаш , защото незнам поради каква точно причина ама ако си над 50 години касата не отпуска лечение поне така беше до преди няколко години сега незнам как е

МОЖЕ ПРЕДИ ГОДИНИ И ТАКА ДА Е БИЛО, НО СЕГА НЕЩАТА СТОЯТ ПО ТОЗИ НАЧИН!/виж по-долу/
НЕДАЙ СИ БОЖЕ ДА НЕ НИ ОТПУСНАТ ЛЕЧЕНИЕ ОТ НЗОК ЗАРАДИ ВЪЗРАСТТА НА МАЙКА МИ,
ЩЕ СТИГНА МНОГО ДАЛЕЧЕ!!!
ОБЕЩАВАМ НА НЗОК!!!
:cowboy:


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “ Кричим” 1

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР НА НЗОК

                                ПРОГРАМА

       ЗА АНТИВИРУСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ
                                        ХЕПАТИТИ И ЦИРОЗИ
                                         /за пациенти над 18 г./


Уводна част

Под хроничен вирусен хепатит се разбира вирусна инфекция на черния дроб с НВV, HDV и НСV, която продължава повече от 6 месеца, с хистологични данни за хронично чернодробно възпаление. Днес се приема, че около 500 милиона хора ( 3% от населението) по света са инфектирани с вируса на хепатит В (HBV) и около 150 милиона - с вируса на хепатит С (HCV). Данните за България сочат до 8% честота на HBV и около 1,5% честота на HCV сред населението, което поставя страната ни на едно от първите места в Европа по разпространение на хепатит В и хепатит С. Около 11% от носителите на HBV са инфектирани и с хепатит Делта (HDV).
Около 20% от болните с хроничен вирусен хепатит развиват чернодробна цироза с трайна загуба на трудоспособност и с нисък процент на преживяемост. Честотата на първичния рак на черния дроб при тези болни е висока (4-5% годишно). Отнесена към цялото население тя е 8 заболели на 100 000 души. Чернодробната цироза и първичния рак на черния дроб са най-честата причина за извършване на чернодробна трансплантация.
Вирусните хепатити и усложненията им представляват сериозен социален и икономически товар на обществото.
Терапевтичният ефект при лечението на болни с хроничен вирусен хепатит тип “С” с интерферон алфа и Ribavirin е около 35 – 40 % трайно излекуване. При лечение с пегилиран интерферон алфа 2a и Ribavirin процента на постигнатия траен отговор се повиши до 67%.
Съотношението цена-полза от терапията е тясно свързано с възрастта на пациента. При 20-годишен болен с хепатит В и С, терапията с IFN води до удължаване на очакваната продължителност на живота съответно с 4,8 и 4,35 години. При  пациент на 35 години с хепатит В, това удължаване е само с 3,1 години и с едва 0,75 години при 50-годишен болен с хепатит C

Критерии за включване на здравноосигурените лица в програмата

1.   Доказана със серологични маркери НВV, HDV или HСV инфекция при положителни молекулярно-биологични тестове за виремия (HBV ДНК, HCV РНК). Измереното ниво на HBV ДНК е актуално в рамките на 6 месеца от неговото извършване, а на HCV РНК - в рамките на 2 години.
2.   Повишени чернодробни ензими (увеличен АЛАТ 1,5 пъти над горната референтна граница) в поне едно измерване в период за проследяване от 6 месеца.Необходимо е проследяване на 2 месеца преди терапията.
3.   Хистологично изследване на черния дроб доказващо активно чернодробно възпаление с или без белези на фиброза. Хистологичното изследване е актуално в рамките на 2 години от неговото извършване.
4.   Лица, не употребяващи наркотици. Лицата употребявали наркотици, трябва да са спрели използването им най-малкото 6 месеца преди началото на антивирусното лечение.
5.   Лица, не злоупотребяващи с алкохол. Болните с хронична алкохолна злоупотреба и хроничен вирусен хепатит подлежат на антивирусно лечение 6 месеца  след спиране на алкохолната консумацията.


Противопоказания за лечение

Общи:
 - Болни с тежки придружаващи заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната системи; системни заболявания на съединителната тъкан, усложнен захарен диабет, ХБН без диализа;
-    Бременни жени и кърмачки;
-    При неопластични заболявания лечението се преценява съобразно  тежестта, стадия и сроковете след първоначалното лечение на неоплазмата;
-  Болни, злоупотребяващи системно с алкохол;
- Наркомани, продължаващи употребата на наркотици, както и такива, без чист от интоксикация период, не по-малък от 6 месеца;
- Забременяването на жени от мъже, които се лекуват с противовирусни средства е недопустимо, по време и една година след приключване на лечение, поради опасност от уродства
- Болни със съпътваща HIV инфекция не подлежат на антивирусно лечение при патологичен брой на CD4 (<200).
      -При установяване на много високи стойности на HBV DNA терапията на хроничен хепатит В с интерферон алфа не е така ефективна.

    Специални:
- Болните с  психични, автоимунни заболявания и такива на щитовидната жлеза, след органна трансплантация; хиперспленизъм и декомпенсирана чернодробна цироза са противопоказани за терапия с интерферон алфа. Наличието на варици на хранопровода – II, III и IV степен е противопоказание за лечение с интерферон–алфа.
- Рибавирин не се прилага при анемия, хемоглобинопатии, бъбречна недостатъчност.

Лечебно-диагностичен алгоритъм

1.   Диагноза

Първоначални данни:
-   Данни от соматичния статус, насочващи към хронично чернодробно     заболяване
-   Серологично изследване с положителни маркери за НВV, HDV или НСV.
-   Увеличени стойности на АЛТ, установени поне еднокократно в рамките на минимум 6 месеца проследяване
-   Наличието на повишени чернодробни ензими над 6 месеца при липса на маркери за HBV, HDV или HCV, налага търсене на друга причина за чернодробното увреждане – стеатоза, хемохроматоза, болест на Уилсон, автоимунен хепатит, алкохолна консумация, токсичен хепатит, обменни нарушения, EBV и CMV при имуносупресирани болни.

Доказване на хроничен вирусен хепатит:

•   Определяне на вирусната репликация и допълнителни серологични маркери, уточняващи вирусната репликация и генотип:
   при HBV инфекция: HBeAg / anti-HBe чрез ELISA; HBV ДНК чрез хибридизация, количествен PCR или количествен анализ чрез разклонена ДНК (bDNA);
    при HDV инфекция: anti-HDV total, IgМ anti-HDV или при възможност за изследване HDAg чрез имунохистохимия в чернодробна тъкан.
   при HCV инфекция: HCV Генотип чрез молекулярно-биологично генотипизиране. HCV RNA чрез количествен PCR или bDNA;
   Чернодробна биопсия с хистологично определяне на тежестта и стадия на хроничния възпалителен процес.
•   Допълнителни биохимични изследвания, отразяващи състоянието на черния дроб и на системите, пряко свързани с него – СУЕ, ПКК, Общ белтък, Албумин, Протромбиново време, Билирубин, Креатинин, Кр. захар, Холестерол, 3-глицериди, TSH (само при предстоящо лечение с интерферон-алфа и по клинични показания).
•   Ехографско изследване на черния дроб.

За пациенти с хроничен хепатит С, които се лекуват в програми за субституиращо и поддържащо лечение с Метадон хидрохлорид терапевтичната оценка и проследяване да се извършва от екип в състав гастроентеролог и психиатър – специалист по лечение на зависимости

Б. Oптималната схема за лечение на хроничната HСV инфекция е:

1. Комбинирано приложение на PEG-Интерферон алфа (PEGASYS 180 μg; PEG-INTRON 1,5 μg/kg) s.c. един път седмично заедно с Ribavirin (под 65kg т. маса – 800mg; между 65kg и 85kg – 1000mg; и над 85kg – 1200 mg) всеки ден за:
а) 6 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 2 и 3
б) 12 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 1, 4, 5 и 6. При
болните с генотип 1 задължително се изследва количествено HCV РНК преди лечението и в края на 3 месец от неговото начало. При спадане на HCV РНК нивото с по-малко от 2 log лечението се спира в края на 6 месец. Това не се отнася за болните с генотип 4, 5 и 6, които получават целия 12 месечен курс лечение.
2. Монотерапия с Интерферон-алфа 3 МЕ s.c. при болни с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа, в деня непосредствено след хемодиализата;болни с хемоглобинози.
      а) 6 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 2 и 3
б) 12 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 1, 4, 5 и 6. При
липса на отчетлив биохимичен отговор и намаление на HСV РНК при болните с генотип 1 в края на 6 месец  терапията се прекратява.
3. Смесена хронична HCV/HBV се лекува с комбинация от пегилиран интерферон
и рибавирин по правилата за хепатит С.

 Хроничен хепатит С
Поспортни данни ..............
Скрининг за противовирусно лечение

АЛАТ 1,5 пъти над ГРГ поне 6 месеца   Анти  НСV +   Генотип   НСV РНК – положително
   Чернодробна биопсия.
-активност
-фиброза
TSH   Тегло ВМI   Неотговорил на предшестващо антивирусно лечение
   Релапс след
предшестващо антивирусно лечение   Съпътстващи болести

Наркотик  през последните 6 м   Алкохол   Захарен диабет  усложнен   Захарен диабет неусложнен   Чернодробна цироза с варици на хранопровода II, III и IV
HIV
HBsAg   Болест на щитовидната жлеза   Бъбречна недостатъчност
без диализа   Тромбопения   Левкопения
Психични болест   Автоимунна болест   Болест на съединителната тъкан   Сърдечно-съдова болест   Болест на дихателната система

Критерии за вирусологичен отговор при болни с хроничната HСV инфекция и генотип 1 на лечение с PEG IFN-a + Ribavirin или IFN-a + Ribavirin

Изследване   3-ти месец   12-ти месец   6-ти месец след лечение
HCV РНК   спад > 2 log спрямо изходното ниво или
ниво < 600 IU/ml   /-/ отр.   /-/ отр.

Всички болни с хронична HCV инфекция предложени за антивирусна терапия задължително се генотипизират преди началото на терапията.
При наличие на HCV инфекция с повече от един генотип (например 1+3, 3+5; 1+5 генотипове) болните се лекуват по схемата съответна за генотипа с най-неблагоприятен терапевтичен отговор (в примерите - 1; 5; 1 генотип).
Комбинираното лечение с пегилиран интерферон-алфа и Ribavirin е препоръчително при нелекувани, релапсирали и болни неотговорили на монотерапия с Интерферон-алфа.
При болни с компенсирана чернодробна цироза с HСV етиология и без варици на хранопровода – II, III и IV степен, се провежда комбинирано лечение с пегилиран или конвенционален интерферон и Ribavirin съгласно HCV генотипа по посочените по-горе схеми. Чернодробната цироза трябва задължително да е доказана хистологично.
           В Комисията за експертизи в НЗОК предложените  болни за лечение с Пегилиран интерферон ще се разглеждат от Експертен съвет, съставен от трима консултанти на НЗОК по гастроентерология.
           Показанията и схемите на лечение на болните с ХБН и Хроничен вирусен хепатит В и С, подлежащи на бъбречна трансплантация се определят след съвместно обсъждане и решение от нефролог и гастроентеролог-експерт от комисията по бъбречна трансплантация.
           При вече започнато лечение се разрешава смяна на лекарствения продукт само по медицински показания.

Периодичност на контролните прегледи и необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за проследяване на ефективността на проведеното лечение

В края на третия (за хепатит С) и петия месец (за хепатит В) от лечението се извършват контролните вирусологични изследвания, показващи резултата от лечението. Въз основа на тях при добър биохимичен и вирусологичен отговор се прави предложение за продължаване на лечението до определения срок в програмата.
Табл. 3. Болните с хронична HСV инфекция на лечение с PEG IFN- и  Ribavirin се проследяват по схемата:

   Период на лечение*   Проследяване
Изследвания   Изх.   2
с.   1
м.   2 м.   3** м.   4
м.   5 м.   6 *
м.   7
м.   8
м.   9 м.   12 м.   + 3
 м.    + 6
 м.
Хематологични   
Хемоглобин   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Еритроцити   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Левкоцити   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Тромбоцити   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Биохимични   
АСАТ   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
АЛАТ   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
ГГТП   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
АФ   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Общ белтък   Х                     Х            Х      
Албумин   Х                     Х            Х      
Билирубин   Х                     Х            Х      
Креатенин   Х                     Х            Х      
Кр. Захар

36
  Б Л А Г О Д А Р Я  !!!
             Н А   
      Т О Д О Р     П Е Т Р О В /ТОДОР79/
Благодарение на Тодор се ориентирах къде да заведа майка ми-показами НАИСТИНА ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ!
Оказа ми нужната психическа подкрепа и най-вече ме увери , :yahoo:че ще успея!!!
НАБЪРЗО ЩЕ ВИ РАЗКАЖА!
Днес заведох майка ми в София ВМА в клиниката по гастроентерология и хепатология  ...   
Всичко мина наистина неочаквано - ще направят биопсия на майка ми, ще се вземат всичси необходими изследвания и т.н. и най-важното ще ни се напише протокол!
ПОВЯРВАЙТЕ МИ ТОВА Е НЕОЧАКВАН УСПЕХ ЗА НАС!
Ще се боря до край -ПОВЯРВАЙТЕ МИ. :fight:
Днес съм много изморена, но обещавам,в следващите дни ще ви пиша подробно как мина всичко, защото във ВМА наистина работят ЛЕКАРИ ,ХУМАННИ,СЪСТРАДАТЕЛНИ,ВНИМАТЕЛНИ -ХОРА НА КОИТО МОЖЕШ БЕЗРЕЗЕРВНО ДА СЕ ДОВЕРИШ!
БЛАГОДАРЯ И НА ДОЦ.КАЦАРОВ ,КОЙТО НИ ДАДЕ НАДЕЖДАТА ЗА ЖИВОТ!
ХОРА ЗНАЙТЕ , ЧЕ ЩЕ СЕ БОРЯ И ЩЕ СТИГНА ДО КРАЙ!!!
лека нощ на всички и до скоро :bye:

37
При Д-р Антонов съм решила да заведа майка ми надявам се да не е корумпиран, и преди всичко да бъде Човек и Лекар!Не споменавам имена защото това е човек с голямо име ,и се надявам да е било само инцидент при нас /дълбоко се съмнявам/!!!

38
биби 123 търся тази вратичка и съм сигурна че ще я намеря дори ако трябва да стигна МНОГО ДАЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЧЕ!
Вярвай ми!

39
за да подам протокол в НЗОК
1.трябва да посетя специалист-гастроентеролог
2.който да направи биопсията и
3. да ми издаде протокол
Това ли е редът?

40
Сега ще Ви разкажа по-подробно за състоянието и откриването на хепатит с при майка ми.Декември 1999г. по повод кръводаряване е установен положителен ХСВ.Тогава нямаше никакви субективни оплаквания.Постъпи в ГЕО където и направиха биопсия и съответно хистологично изследване на получения материал.Резултата от него е Умерено изразен хроничен хепатит с изразена погранична активност и по-слаб лобуларен компонент.Налична тенденция към преустройка.През същата 2000 година се провежда лечение с Роферон по установена схема и Рибавирин.Лечението се провежда посхема до третия месец ,когато по вина на нзок се прекъсва близо 45 дни и отново се започва.Крайният резултат е положително РНК персистира.През 2003г. се прави отново протокол за Пегилиран интерферон и рибавирин, но нзок отказа да го приеме.Майка ми е с ХСВ генотип 2 нон-респондер.През април 2003г. прави ХСВ РНК Количествено - 3,09.106 МЕ/мл  , ХСВ ГЕНОТИП 2.От 2003г. МНОГОКРАТНО Е БИЛА НА ЧАСТНИ ПРЕГЛЕДИ ПРИ ПРОФ.------ ------- КОЙТО ВСЕКИ ПЪТ ОТКАЗВА ДА НАПРАВИ ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА ЕТО И КОМЕНТАРА КОЙТО Й Е НАПИСАЛ:цитирам
"Данни за лек хроничен хепатит С-генотип 2 ; При прегледа не се установява увеличен черен дроб.Далакът също е нормална.Палпаторно черния дроб е нормален.
Проведено 6-месечно лечение с прекъсване - с интерферон и рибавирин, с добър ефект, придружен със спадане на хемоглобина.Въпреки това на края на терапията продължила да има вирус С;
          Прогнозата е изключително добра, тъй катосе касае за генотип2, а от друга страна чернодробното зоболяване е много леко .  Разумно е в продължение на няколко години да приема Карсил3х140мг.
           През 2006г.нова чернодробна биопсияАСАТ и АЛАТ на  6 месеца да се изследват;"
е да от тогава до сега всеки път я убеждава колко е добре и как няма нзок да и отпусне лечение заради това че е на 55 години и т.н.но вече съм решила твърдо че ще взема нещата в мойте ръце.
пишете ми на лични някъде искат ли пари и колко!
Искрено се надявам да ми помогнете да успеем да извоюваме това което се полага на майка ми - а именно едно лечение без прекъсване ,защото тя е здравноосигурена от всякъде-няма месец в който да е без здравна осигуровка !!!
 Моля какво да очаквам от първата среща с лекаря от софия при кото имаме записан час,  какво да искаме и как ще стигнем до безплатното лечени http://МОЛЯ ВИ ПИШЕТЕ МИ ЗА ДА ЗНАЯ КАКВО МИ ПРЕДСТОИ!

забележка от Силвана Лесидренска:
Твоят пост беше пуснат в други 4 теми! Предполагам с цел защото искаш бърз отговор- но така не се процедира. Не може безразборно да пишеш за своите проблеми в темите на други потребители  и да спамиш по този начин. Имаш започната своя тема- моля всички въпроси които те касаят ги задавай само в нея!!!

41
Благодаря Ви за бързия отговор!
Аз искам да попитам, с направление №3 ще искат ли нещо да се заплаща? Зная, че с него по прицип е всичко безплатно.Има ли ограничение във възрастта за отпускане на лечението с фероновите препарати и какви са индикацийте за отпускането?

42
Здравейте на всички в този форум!
Аз съм нов член и искам да ви разкажа на кратко историята на майка  ми и да задам няколко въпроси на които ще се радвам да ми отговорите.
Майка ми е болна от хепатит С от 8 години, всъщност тогава е открит, а от кога е болна е друг въпрос! Така през 2001 год. уж се проведе лечение с интерферон и рибавирин, но недостатъчно /недостиг на лекарствата,прекъсвано на няколко пъти лечение и куп др. причини/ и затова в краааааая НЕУСПЕШНО. Резултата се оказа -че вирусът продължава да съществува.След това ходи при няколко лекара специалисти в София /и то известни светила, имена няма да назовавам / , които я убедиха ,че касата не отпуска лечение на такива като нея които са преминали такъв курс на лечение и са останали положителни, че при пациенти над 50 години не се отпуска лечение и мнооооооооооооооооооого други...
Сега искам да ви попитам стойностите на асат и алат са около 140 ОПЛ  е дало направление за специалист и я е обедила да отиде и да се интересува как да и се отпусне отново лечение а не да чака цирозата или рак на черния дроб.
МОЛЯ ВИ КАЖЕТЕ ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ, ОТ КЪДЕ ДА ТРЪГНЕМ С ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЩОТО АКО НЕЩО СЕ СЛУЧИ АЗ ДЪЩЕРЯТА ЩЕ СЪДЯ ДЪРЖАВАТА ДОРИ ЩЕ СТИГНА ДО СТРАСТБУРГ!!!
Зная, че съвсем скоро ще получа отговорите Ви затова ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРА!!!

Страници: 1 2 [3]

СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007