Покажи Участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Публикации - d`essie

Страници: 1 ... 4 5 [6]
76
На лечение съм / На 09.09.09 ме огря! Обаче ...
« -: Септември 29, 2009, 17:58:59 »
Много се зарадвах, когато си получих известието от Здравната каса, че съм одобрена...почти не ми се вярваше. чаках само 6 месеца, а очаквах поне година. посетих личната си лекарка 10 дни по-късно ( защото отсъствах от София) и тя ме сюрпрезира, че съм изтървала първия месец. Тъй като решението на Протокола е от 21 август. друг е въпросът, че моето писмо пристигна на 09- ти септември. поисках да ми обясни и доколкото схванах, е трябвало първата рецепта да бъде издадена същия месец. леко се разстроих, защото малко здрава логика има в това ...ако някой има представа и му се е случвало, нека ми пише какво следва да се направи за този изтърван месец.  решила съм и да ида на консултация при лекуващия ме лекар-  проф. Чернев. ДРУГАТА ДРАМА: търся си лекарството вече седмица. звънях и на вносителите, увериха ме че вноса бил на границата. на аптека Георги Софийски и днес имат само едното. преди малко ми дадоха надежда от аптеката срещу Военна...и все пак, надявам се всеки път да не е такава лудница.
ДА ПИТАМ НЕЩО ПРОСВЕТЕНИТЕ: решила съм когато си набавя първата партида, да не почвам веднага приема. едва след като имам и втората. знам, че трябва да ида и за някакви първоначални контроли. изходен ПСР...и прочее. дали там ще са съгласни с това, че ще искам да си почна терапята месец по-късно??? това обърква ли протокола за второто шестмесечие...някъде бях чела, че за него се гледат и резултатите от 3-тия месец след зопочване на терапията...дълго време не бях влизала във форума, но вече ще се наложи!
п.с. благодаря на всички, които ме чатат и ще ми пишат. а пропо, бебка е вече на 10 месеца. опитах се да и вземем кръв на 6-ти месец за ПСР и...няма да познаете. 2-ма опитни педиатри не успяха, не и намериха вената. реших до една годинка да не я тормозя. ...

77
открих този сайт покрай други неща, но предполагам, че на мнозини ще е полезен в даден момент.

много нормативщина,  много нещо ...

http://www.nsoplb.com/pravila2009.htm

78
в подкрепа на горенаписаното, вижте КАКВО Е ДЛЪЖНО ДА ПРАВИ ВСЯКО ДЖИ ПИ .. и дали в действителност  това се случва???

http://www.nsoplb.org/Ukazanie_PIMP2009.pdf

http://www.nsoplb.com/pravila2009.htm


79
похвално! радвам се, че я открихте толкова бързо ...аз лично бях доста скептична, четеейки това интервю, но се надявам следващото да е по-конкретно. ако действително този "алтернативен" метод е ефикасен, нека му се даде гласност. нека интевюиращия изиска статистика и конкретика- разбира се, не се  и съмнявам, че е вече  се е сетил за това.

1. на мен лично ми е интересно да чуя компетентно мнение на който и да е специалист относно бъдещата ваксина за хепатит С. наскоро проф. Чернев в  предаването "На кафе"  при Гала спомена мимоходом, че година се очаква тя да бъде факт. дали нашите специалисти следят този момент? ето какво аз лично изрових за  бъдещата ваксина ChronVac-C:

http://www.inovio.com/products/chronvac-chepatitiscvirus.htm
 
/извинявам се предварително на неползващите английски - ако се наложи ще превеждаме/;

2. хубаво е да чуем мнение по въпроса с хепапротекторите и добавките; дали специалистката има мнение за лактоферина? на много места вече се натъквам на информации, че е доста препоръчителен; няма да цитирам стара информация от "Стандарт" , а по-скоро ето този сайт:

http://www.immuno-bg.org/index_files/Page1473.htm
80
интервюто е от: www.bulpress.net/article/10516


Д-р Добринка Атанасова: ВЕЧЕ ИМА НОВИ И ПО-ЕФИКАСНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТА!

Ако пре­ди от ви­ру­сен хе­па­тит най-чес­то бо­ле­ду­ва­ха хо­ра от т.нар. рис­ко­ви гру­пи, днес заболяването тол­ко­ва се е раз­прос­тра­нило, че вече абсолютно никой не е застрахован. Най-опа­се­н е ви­ру­сът на хе­па­тит С, кой­то не без ос­но­ва­ние е на­ре­чен не­жни­ят уб­иец: го­ди­ни на­ред той не се прояв­ява, а ко­га­то па­циен­тът по­тър­си по­мощ, ве­че е твър­де къс­но. За то­зи “не­же­н уб­иец” го­во­рим с д-р Доб­рин­ка Ата­на­со­ва, до­ка­зан спе­циа­лист по вът­реш­ни бо­лес­ти и от­зив­чив кон­сул­тант на вес­тник “До­ктор­”.
Изу­ча­вай­ки РНК на ви­ру­са, изо­ли­ран от раз­лич­ни па­ци­ен­ти в раз­лич­ни стра­ни, уче­ни­те са дос­тиг­на­ли до не­об­хо­ди­мост­та да се кла­си­фи­ци­ра (раз­де­ли) ви­ру­сът на 6 ге­но­ти­па и ня­кол­ко де­сет­ки под­ви­до­ве. С араб­с­ки циф­ри се оз­на­ча­ват ге­но­ти­по­ве­те, а под­ви­до­ве­те се обоз­на­ча­ват с ла­тин­с­ки бук­ви (1b, 2а и т.н.). Суб­ти­по­ве­те се раз­ли­ча­ват по чув­с­т­ви­тел­ност­та си към ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон, по ви­ре­мии (съ­дър­жа­ни­е­то на ви­ру­са в кръв­та), в за­ви­си­мост от ге­ог­раф­с­ко­то раз­п­ре­де­ле­ние.

- Док­тор Ата­на­со­ва, как съв­ре­мен­ни­те ле­ка­ри­ се бо­рят с ви­рус­ни­те хе­па­ти­ти?

- Доско­ро най-по­пу­ляр­но бе­ше ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон, по-спе­ци­ал­но - пе­ги­ли­ра­ния.

То­ва бе­ше мно­го груб ме­тод, при­ну­ди­тел­на мяр­ка, но ня­ма­ше ал­тер­на­ти­ва. Ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон има мно­го стра­нич­ни ефек­ти и неви­на­ги е ефикасно.

- Но той про­дъл­жа­ва да се из­пол­з­ва и се­га...
- Всъщ­ност бу­мът от при­ла­га­не­то на ин­тер­фе­ро­на при ле­че­ни­е­то на хе­па­тит С в Ев­ро­па и САЩ ве­че пре­ми­на. Аз мис­ля, че в ско­ро вре­ме и в Бъл­га­рия ще се от­ка­жат от то­зи ме­тод на ле­че­ние. В край­на смет­ка, ко­га­то ин­тер­фе­ро­нът по­пад­не в кръв­ния по­ток, въз­ник­ват сис­тем­ни про­я­ви. То­ва са неп­ри­ят­ни гри­по­по­доб­ни яв­ле­ния, раз­лич­ни на­ру­ше­ния на пси­хи­ка­та, вло­ша­ва се кръ­вос­наб­дя­ва­не­то на кос­т­ния мо­зък, ко­е­то се про­я­вя­ва чрез по­ни­жа­ва­не броя на лев­ко­ци­ти­те. Но лев­ко­ци­ти­те - то­ва са на­ши­те за­щит­ни­ци и ко­га­то те ста­нат мал­ко - се про­я­вя­ва иму­нен де­фи­цит. Чес­то по та­зи при­чи­на се на­ла­га пре­къс­ва­не на ле­че­ни­е­то.
- Как то­га­ва мо­же да се ле­ку­ва то­ва за­бо­ля­ва­не, ко­га­то ни­що по-доб­ро от ин­тер­фе­ро­на все още не е из­мис­ле­но?
- На­ис­ти­на, спе­ци­фич­но ле­че­ние сре­щу хе­па­ти­та днес не съ­щес­т­ву­ва. Но то­ва не оз­на­ча­ва, че не се бо­рим с ви­ру­са. Ние под­хож­да­ме към проб­ле­ма от дру­га­та стра­на. Не се опит­ва­ме да уни­що­жа­ва­ме ви­ру­са на вся­ка це­на чрез вън­ш­но въз­дей­с­т­вие - то­зи под­ход не е ефикасен. Ние ре­ших­ме да дей­с­т­ва­ме от­вът­ре. Въп­ро­сът е в то­ва, че при за­ра­зя­ва­не­то с хе­па­тит С, те­о­ре­тич­но, ор­га­низ­мът мо­же да се спра­ви с ин­фек­ци­я­та сам.То­ва се под­к­ре­пя от мно­го ред­ки­те слу­чаи на са­мо­из­ле­ку­ва­не.
- С дру­ги ду­ми, при ня­кои па­ци­ен­ти ор­га­низ­мът мо­же сам да се пре­бо­ри със за­бо­ля­ва­не­то, а при дру­ги - не?
- Бор­ба се во­ди във всич­ки слу­чаи! Иму­ни­те­тът при па­ци­ен­ти с хе­па­тит е ви­на­ги в със­то­я­ние на нап­ре­же­ние, ор­га­низ­мът ак­тив­но се бо­ри с ви­ру­са. Са­мо че ви­ру­сът е ко­ва­рен, през ця­ло­то вре­ме се из­п­лъз­ва от дей­с­т­ви­я­та на иму­нната система.
- И та­ка, до­ка­то имун­на­та сис­те­ма не се из­то­щи?
- Аб­со­лют­но вяр­но. Ето за­що не тряб­ва да на­то­вар­ва­ме до­пъл­ни­тел­но имун­на­та сис­те­ма - в ни­ка­къв слу­чай!
На­ше­то ле­че­ние е на­со­че­но към за­щи­та на иму­ни­те­та, за ак­ти­ви­ра­не на вът­реш­ни­те ре­зер­ви на ор­га­низ­ма,
та­ка че хо­ра­та са­ми да мо­гат да се спра­вят с ви­ру­са. То­ва е цял ком­п­лекс от дей­нос­ти, вкл. и неле­кар­с­т­ве­ни ме­то­ди. Има­ме сил­но фи­зи­о­те­ра­пев­тич­но от­де­ле­ние, поз­во­ля­ва­що да се из­вър­шат всич­ки про­це­ду­ри на мно­го ви­со­ко ни­во.
- Мис­ля, че на­ши­те па­ци­ен­ти пре­ди всич­ко се ин­те­ре­су­ват от ефикасност­та на та­ко­ва ле­че­ние.
- Се­га мо­га да ка­жа със си­гур­ност, че ефика-сност­та му е мно­го по-ви­со­ка от та­зи на ин­тер­фе­ро­на.
Още по­ве­че че ние не при­ла­га­ме так­ти­ка­та на из­чак­ва­не, а за­поч­ва­ме да ле­ку­ва­ме бо­лест­та в ра­нен етап, без да ча­ка­ме ви­ру­сът да ста­не ак­ти­вен. Се­га в ме­ди­ци­на­та ня­ма та­ко­ва по­ня­тие ка­то “здрав ви­ру­со­но­си­тел”, ако са от­к­ри­ти ви­рус­ни мар­ке­ри в кръв­та - то­ва е дос­та­тъ­чен по­вод да за­поч­нем вед­на­га ле­че­ние. Та­ко­ва ком­би­ни­ра­но ле­че­ние мощ­но сти­му­ли­ра всич­ки за­щит­ни си­ли на ор­га­низ­ма, под­дър­жа го,
без да му при­чи­ня­ва вре­да.Ние не трав­ма­ти­зи­ра­ме имун­на­та сис­те­ма, ние я ле­ку­ва­ме, въз­с­та­но­вя­ва­ме за­гу­бе­ни­те й ре­сур­си.
То­ва е мощ­но и раз­но­по­соч­но въз­дей­с­т­вие, ка­то на пър­во мяс­то е пре­мах­ва­не­то на вът­реш­ни­те ток­си­ни и про­дук­ти­те от жиз­не­на­та дей­ност на ви­ру­са. То­ва е мно­го важ­но, тъй ка­то из­пол­з­ва­не­то на иму­но­мо­ду­ла­то­ри при па­ци­ен­ти с хро­нич­на ин­ток­си­ка­ция прос­то е без­по­лез­но.
Пър­во тряб­ва да се отър­вем от ток­си­ни­те от то­зи “бок­лук”, кой­то не поз­во­ля­ва на имун­на­та сис­те­ма да фун­к­ци­о­ни­ра нор­мал­но. И, раз­би­ра се, то­ва е ак­тив­на­та ан­ти­ви­рус­на те­ра­пия при ра­ци­о­нал­но ком­би­ни­ра­не на раз­лич­ни гру­пи от пре­па­ра­ти. В ня­кои слу­чаи ус­пя­ва­ме да отър­вем на­пъл­но ор­га­низ­ма от ви­ру­са. Но 100%-ова га­ран­ция до­ри и ние не мо­жем да да­дем.
- При кои па­ци­ен­ти има по-доб­ри шан­со­ве за пъл­но въз­с­та­но­вя­ва­не?
То­ва са мла­ди па­ци­ен­ти с про­дъл­жи­тел­ност на за­бо­ля­ва­не­то по-мал­ко от 5 го­ди­ни, без съ­път­с­т­ва­щи за­бо­ля­ва­ния ка­то ал­ко­хо­ли­зъм, HIV-ин­фек­ции и дру­ги ви­рус­ни хе­па­ти­ти, нар­ко­тич­на за­ви­си­мост, раз­ви­та ци­ро­за и ня­кои дру­ги за­бо­ля­ва­ния. В та­ки­ва слу­чаи ние не сме в със­то­я­ние да пос­тиг­нем тол­ко­ва доб­ри ре­зул­та­ти от ле­че­ни­е­то.
- Оз­на­ча­ва ли то­ва, че ле­че­ни­е­то на па­ци­ен­ти­те с нап­ред­нал ста­дий на хе­па­тит е без­с­мис­ле­но?
- Във все­ки слу­чай мо­же и тряб­ва да се про­веж­да ле­че­ние. Цел­та му е на пър­во мяс­то въз­с­та­но­вя­ва­не­то на вът­реш­ни­те ре­сур­си на ор­га­низ­ма, по-точно на чер­ния дроб, как­то и по­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на жи­вот, за да се спре прог­ре­си­ра­не­то на бо­лест­та. Ако при то­ва ус­пе­ем да пос­тиг­нем пъл­но ели­ми­ни­ра­не (от­с­т­ра­ня­ва­не на ви­ру­са) - ще е стра­хот­но.
В край­на смет­ка, до­ри и един курс на ле­че­ние ни поз­во­ля­ва зна­чи­тел­но да по­доб­рим чер­нод­роб­на­та фун­к­ция, да вър­нем всич­ки би­о­хи­мич­ни по­ка­за­те­ли в нор­ма, да спрем раз­м­но­жа­ва­не­то на ви­ру­са.
- Зву­чи об­на­деж­да­ва­що! Как про­веж­да­те ле­че­ни­е­то?
- Всич­ки па­ци­ен­ти с хе­па­тит са под­ло­же­ни на ди­аг­нос­тич­на прог­ра­ма “Ин­фек­ци­и­те под кон­т­рол”, за да се иден­ти­фи­ци­рат всич­ки ха­рак­те­рис­ти­ки на за­бо­ля­ва­не­то и да се осъ­щес­т­ви ин­ди­ви­ду­а­лен под­бор на ле­че­ни­е­то. Мо­же нап­ри­мер да ле­жи­те в бол­ни­ца­та 3 сед­ми­ци и да пре­ми­не­те през ин­тен­зи­вен курс на ле­че­ние, след ко­е­то да про­дъл­жи­те с под­дър­жащ курс, ако е не­об­хо­ди­мо.
Има па­ци­ен­ти, на ко­и­то им е по-удоб­но 4 пъ­ти ме­сеч­но да ид­ват на ле­че­ние, но през ос­та­на­ла­та част от вре­ме­то во­дят нор­ма­лен жи­вот, гри­жат се за се­мей­с­т­во­то си, ра­бо­тят. Па­ци­ен­тът не се изо­ли­ра от до­се­гаш­ния си на­чин на жи­вот. То­ва е важ­но, тъй ка­то един от прин­ци­пи­те на на­ша­та ра­бо­та е, че ле­че­ни­е­то тряб­ва да бъ­де не са­мо ефикасно, но и мак­си­мал­но ком­фор­т­но.

Какво още препоръчват специалистите
При хе­па­тит, не­за­ви­си­мо от ти­па, се пре­по­ръч­ва ди­е­та, из­к­люч­ва­ща до­пъл­ни­тел­но­то на­то­вар­ва­не на чер­ния дроб. Ка­ло­ри­и­те за един ден не тряб­ва да над­ви­ша­ват 3200-3500 ккал, ко­ли­чес­т­во­то теч­нос­ти - до 2 лит­ра, сол­та - по-мал­ко от 10 гра­ма (при ото­ци не по­ве­че от 5 гра­ма).
Хра­на­та тряб­ва да се при­е­ма на мал­ки пор­ции, но чес­то - 5-6 пъ­ти на ден. За пред­по­чи­та­не е тя да е ва­ре­на, при­гот­ве­на на па­ра или пе­че­на във фур­на­та.
Не зло­у­пот­ре­бя­вай­те с ал­ко­хо­ла (не по­ве­че от 40 мл на ден).
Мо­же­те да яде­те пос­т­но го­веж­до и пи­леш­ко ме­со, млеч­ни про­дук­ти, за пред­по­чи­та­не ки­се­ломлеч­ни, из­ва­ра.p.s. на мен лично не ми стана много ясно какъв точно е този алтернативен метод, включващ нелекарствени и физиотерапевтични методи; ако някой от форума е попадал на този гастроентеролог и запознат, ще се радвам да сподели ...

81
Моята история / Re: новата "първолачка"
« -: Април 02, 2009, 00:00:10 »
Благодаря на всички, които ми пишат! някои профили съм срещала многократно, но сега като чета неща до мен ми е още по-приятно...искрено благодаря !

забравих да отметна, че съм генотип 1,което леко ме натъжава, защото съм наясно, че е най-сложния за повлияване.
искам да питам ако някой знае: знам, че консенсуса з лечение изисква задължително биопсията, но в слчаите, когато има висок вирусен товар не следва ли да се приложи задължително лечение и без биопсията??? според мен, един висок вирусен товар винаги е индикация за прогресиращо заболяване. искам също да отбележа, че аз първончално синаправих количествен ПСР в лаборатория писанец /www.pisanec.com/- Пловдив; там работят с TaqMan Real Time PCR- твърдят, че единствено те имат този апарат, но аз не съм сигурна дали е така. но, това е без значение. имам два различни резултата, съответно в различни единици. цитирам ги, за чуя вашето мнение- както и да обръщам с множителите, е очевидно, че има раминаване, при това доста голямо ...втория е правен при д-р Цветанска от Детската педиатрия

първи резултат: 4 892 034 копия/ml
втори резултат: 2 990 00 IU/ml

според вас, струва ли си да направя трети за проверка? на друго място...ясно е, че вирусния товар е висок, така или иначе.

искам да питам и още нещо! тъй като аз за себе си не мога да си изясня откъде точно съм го пипнала, смятате ли, че висок вирусен товар предполага носителство от повече години- например 7-8 години!???


предварително благодаря на всички!
желая ви късмет и оптимизъм!

82
Моята история / Новата "първолачка"
« -: Април 01, 2009, 20:02:28 »
Здравейте на всички!

Казвам се Десислава, на 32 години от София. Вече писах лично на Радослав, но сега искам и тук да напиша- този човек  е АНГЕЛ!  просто, наистина не вярвах че има такива хора като него у нас...такава отдаденост на каузата хепатит С не бях срещала. при това- изключително компетнетно и аналитично. Искрено поздравявам момъка и му желая да  Е ЗДРАВ, ЗДРАВ И ПАК ЗДРАВ ! Господ да го благослови да добрината и милосърдието му ! е, надявам се всички вие сте съгласни с мен! новият сайт  е супер и доста подреден- както си му е реда!
надявам се в него да влязат и "експертите"  у нас- повече интервюта от специалисти. наскоро в Александровска споменах на младия наблюдаващ ме асистент за този форум и той не беше чувал за него. аз лично бих прегърнала идеята за повечко реклама на сайта.

накратко за мен- до миналата година само бях чувала заглавието на вируса С. никога, ама никога не ми е минаало през ум за какво може да иде реч...откриха ми го 10 дни преди да родя и адът при мен беше умопомрачаващ ...в момента ме е страх най-вече за бебче - малко момиченце, София- чакам 6-тия месец за да и направя качествен ПСР.

на мама и се наложи да открива първоначално топлата вода...без да искам попаднах на "компетентен" гастро във "Вита", КОЙТО, вместо да ми обясни какви изследвания да си направя, взе да ме пита колко партньора съм имала в живота си и че как това е полово- предавана болест /моят съпруг, естествено, няма хепатит с/- почти му се вързах в началото; след това, блатодарение на интернет и този форум успях да науча всичко, което трябва ...няколко месеца ми трябваха за да изясня нещата при мен. често ми се искаше да се включа тук, но незнам защо не намирах сили ..е, вече ще съм по-акивна.
накратко, ензимите ми са ми в норма, но вирусния товар доста висок. 2 990 00 IU/ml...аз съм пациентка на проф.Чернев и съм изключително доволна и от него, и от целия екип - благодарности!!- невероятни професионалсти. все още нямам биопсия- ще се радвам ако някой ме успокои, че не боли, защото адски много ме е страх. въпреки, че имам опит с болката от секциото, мисля че това е по-гадничко...така ли е ?
 засега толкова- ще се включвам пак !!!

Страници: 1 ... 4 5 [6]

СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007