Автор Тема:  Интервю с д-р Добринка Атанасова  (Прочетена 7114 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен d`essie

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Кандидат-студент
 • ***
 • Публикации: 76
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Релапс на хепатита след лечение
 • Статус: Хроничен хепатит C
Интервю с д-р Добринка Атанасова
« -: Април 23, 2009, 10:43:14 »
интервюто е от: www.bulpress.net/article/10516


Д-р Добринка Атанасова: ВЕЧЕ ИМА НОВИ И ПО-ЕФИКАСНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТА!

Ако пре­ди от ви­ру­сен хе­па­тит най-чес­то бо­ле­ду­ва­ха хо­ра от т.нар. рис­ко­ви гру­пи, днес заболяването тол­ко­ва се е раз­прос­тра­нило, че вече абсолютно никой не е застрахован. Най-опа­се­н е ви­ру­сът на хе­па­тит С, кой­то не без ос­но­ва­ние е на­ре­чен не­жни­ят уб­иец: го­ди­ни на­ред той не се прояв­ява, а ко­га­то па­циен­тът по­тър­си по­мощ, ве­че е твър­де къс­но. За то­зи “не­же­н уб­иец” го­во­рим с д-р Доб­рин­ка Ата­на­со­ва, до­ка­зан спе­циа­лист по вът­реш­ни бо­лес­ти и от­зив­чив кон­сул­тант на вес­тник “До­ктор­”.
Изу­ча­вай­ки РНК на ви­ру­са, изо­ли­ран от раз­лич­ни па­ци­ен­ти в раз­лич­ни стра­ни, уче­ни­те са дос­тиг­на­ли до не­об­хо­ди­мост­та да се кла­си­фи­ци­ра (раз­де­ли) ви­ру­сът на 6 ге­но­ти­па и ня­кол­ко де­сет­ки под­ви­до­ве. С араб­с­ки циф­ри се оз­на­ча­ват ге­но­ти­по­ве­те, а под­ви­до­ве­те се обоз­на­ча­ват с ла­тин­с­ки бук­ви (1b, 2а и т.н.). Суб­ти­по­ве­те се раз­ли­ча­ват по чув­с­т­ви­тел­ност­та си към ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон, по ви­ре­мии (съ­дър­жа­ни­е­то на ви­ру­са в кръв­та), в за­ви­си­мост от ге­ог­раф­с­ко­то раз­п­ре­де­ле­ние.

- Док­тор Ата­на­со­ва, как съв­ре­мен­ни­те ле­ка­ри­ се бо­рят с ви­рус­ни­те хе­па­ти­ти?

- Доско­ро най-по­пу­ляр­но бе­ше ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон, по-спе­ци­ал­но - пе­ги­ли­ра­ния.

То­ва бе­ше мно­го груб ме­тод, при­ну­ди­тел­на мяр­ка, но ня­ма­ше ал­тер­на­ти­ва. Ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон има мно­го стра­нич­ни ефек­ти и неви­на­ги е ефикасно.

- Но той про­дъл­жа­ва да се из­пол­з­ва и се­га...
- Всъщ­ност бу­мът от при­ла­га­не­то на ин­тер­фе­ро­на при ле­че­ни­е­то на хе­па­тит С в Ев­ро­па и САЩ ве­че пре­ми­на. Аз мис­ля, че в ско­ро вре­ме и в Бъл­га­рия ще се от­ка­жат от то­зи ме­тод на ле­че­ние. В край­на смет­ка, ко­га­то ин­тер­фе­ро­нът по­пад­не в кръв­ния по­ток, въз­ник­ват сис­тем­ни про­я­ви. То­ва са неп­ри­ят­ни гри­по­по­доб­ни яв­ле­ния, раз­лич­ни на­ру­ше­ния на пси­хи­ка­та, вло­ша­ва се кръ­вос­наб­дя­ва­не­то на кос­т­ния мо­зък, ко­е­то се про­я­вя­ва чрез по­ни­жа­ва­не броя на лев­ко­ци­ти­те. Но лев­ко­ци­ти­те - то­ва са на­ши­те за­щит­ни­ци и ко­га­то те ста­нат мал­ко - се про­я­вя­ва иму­нен де­фи­цит. Чес­то по та­зи при­чи­на се на­ла­га пре­къс­ва­не на ле­че­ни­е­то.
- Как то­га­ва мо­же да се ле­ку­ва то­ва за­бо­ля­ва­не, ко­га­то ни­що по-доб­ро от ин­тер­фе­ро­на все още не е из­мис­ле­но?
- На­ис­ти­на, спе­ци­фич­но ле­че­ние сре­щу хе­па­ти­та днес не съ­щес­т­ву­ва. Но то­ва не оз­на­ча­ва, че не се бо­рим с ви­ру­са. Ние под­хож­да­ме към проб­ле­ма от дру­га­та стра­на. Не се опит­ва­ме да уни­що­жа­ва­ме ви­ру­са на вся­ка це­на чрез вън­ш­но въз­дей­с­т­вие - то­зи под­ход не е ефикасен. Ние ре­ших­ме да дей­с­т­ва­ме от­вът­ре. Въп­ро­сът е в то­ва, че при за­ра­зя­ва­не­то с хе­па­тит С, те­о­ре­тич­но, ор­га­низ­мът мо­же да се спра­ви с ин­фек­ци­я­та сам.То­ва се под­к­ре­пя от мно­го ред­ки­те слу­чаи на са­мо­из­ле­ку­ва­не.
- С дру­ги ду­ми, при ня­кои па­ци­ен­ти ор­га­низ­мът мо­же сам да се пре­бо­ри със за­бо­ля­ва­не­то, а при дру­ги - не?
- Бор­ба се во­ди във всич­ки слу­чаи! Иму­ни­те­тът при па­ци­ен­ти с хе­па­тит е ви­на­ги в със­то­я­ние на нап­ре­же­ние, ор­га­низ­мът ак­тив­но се бо­ри с ви­ру­са. Са­мо че ви­ру­сът е ко­ва­рен, през ця­ло­то вре­ме се из­п­лъз­ва от дей­с­т­ви­я­та на иму­нната система.
- И та­ка, до­ка­то имун­на­та сис­те­ма не се из­то­щи?
- Аб­со­лют­но вяр­но. Ето за­що не тряб­ва да на­то­вар­ва­ме до­пъл­ни­тел­но имун­на­та сис­те­ма - в ни­ка­къв слу­чай!
На­ше­то ле­че­ние е на­со­че­но към за­щи­та на иму­ни­те­та, за ак­ти­ви­ра­не на вът­реш­ни­те ре­зер­ви на ор­га­низ­ма,
та­ка че хо­ра­та са­ми да мо­гат да се спра­вят с ви­ру­са. То­ва е цял ком­п­лекс от дей­нос­ти, вкл. и неле­кар­с­т­ве­ни ме­то­ди. Има­ме сил­но фи­зи­о­те­ра­пев­тич­но от­де­ле­ние, поз­во­ля­ва­що да се из­вър­шат всич­ки про­це­ду­ри на мно­го ви­со­ко ни­во.
- Мис­ля, че на­ши­те па­ци­ен­ти пре­ди всич­ко се ин­те­ре­су­ват от ефикасност­та на та­ко­ва ле­че­ние.
- Се­га мо­га да ка­жа със си­гур­ност, че ефика-сност­та му е мно­го по-ви­со­ка от та­зи на ин­тер­фе­ро­на.
Още по­ве­че че ние не при­ла­га­ме так­ти­ка­та на из­чак­ва­не, а за­поч­ва­ме да ле­ку­ва­ме бо­лест­та в ра­нен етап, без да ча­ка­ме ви­ру­сът да ста­не ак­ти­вен. Се­га в ме­ди­ци­на­та ня­ма та­ко­ва по­ня­тие ка­то “здрав ви­ру­со­но­си­тел”, ако са от­к­ри­ти ви­рус­ни мар­ке­ри в кръв­та - то­ва е дос­та­тъ­чен по­вод да за­поч­нем вед­на­га ле­че­ние. Та­ко­ва ком­би­ни­ра­но ле­че­ние мощ­но сти­му­ли­ра всич­ки за­щит­ни си­ли на ор­га­низ­ма, под­дър­жа го,
без да му при­чи­ня­ва вре­да.Ние не трав­ма­ти­зи­ра­ме имун­на­та сис­те­ма, ние я ле­ку­ва­ме, въз­с­та­но­вя­ва­ме за­гу­бе­ни­те й ре­сур­си.
То­ва е мощ­но и раз­но­по­соч­но въз­дей­с­т­вие, ка­то на пър­во мяс­то е пре­мах­ва­не­то на вът­реш­ни­те ток­си­ни и про­дук­ти­те от жиз­не­на­та дей­ност на ви­ру­са. То­ва е мно­го важ­но, тъй ка­то из­пол­з­ва­не­то на иму­но­мо­ду­ла­то­ри при па­ци­ен­ти с хро­нич­на ин­ток­си­ка­ция прос­то е без­по­лез­но.
Пър­во тряб­ва да се отър­вем от ток­си­ни­те от то­зи “бок­лук”, кой­то не поз­во­ля­ва на имун­на­та сис­те­ма да фун­к­ци­о­ни­ра нор­мал­но. И, раз­би­ра се, то­ва е ак­тив­на­та ан­ти­ви­рус­на те­ра­пия при ра­ци­о­нал­но ком­би­ни­ра­не на раз­лич­ни гру­пи от пре­па­ра­ти. В ня­кои слу­чаи ус­пя­ва­ме да отър­вем на­пъл­но ор­га­низ­ма от ви­ру­са. Но 100%-ова га­ран­ция до­ри и ние не мо­жем да да­дем.
- При кои па­ци­ен­ти има по-доб­ри шан­со­ве за пъл­но въз­с­та­но­вя­ва­не?
То­ва са мла­ди па­ци­ен­ти с про­дъл­жи­тел­ност на за­бо­ля­ва­не­то по-мал­ко от 5 го­ди­ни, без съ­път­с­т­ва­щи за­бо­ля­ва­ния ка­то ал­ко­хо­ли­зъм, HIV-ин­фек­ции и дру­ги ви­рус­ни хе­па­ти­ти, нар­ко­тич­на за­ви­си­мост, раз­ви­та ци­ро­за и ня­кои дру­ги за­бо­ля­ва­ния. В та­ки­ва слу­чаи ние не сме в със­то­я­ние да пос­тиг­нем тол­ко­ва доб­ри ре­зул­та­ти от ле­че­ни­е­то.
- Оз­на­ча­ва ли то­ва, че ле­че­ни­е­то на па­ци­ен­ти­те с нап­ред­нал ста­дий на хе­па­тит е без­с­мис­ле­но?
- Във все­ки слу­чай мо­же и тряб­ва да се про­веж­да ле­че­ние. Цел­та му е на пър­во мяс­то въз­с­та­но­вя­ва­не­то на вът­реш­ни­те ре­сур­си на ор­га­низ­ма, по-точно на чер­ния дроб, как­то и по­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на жи­вот, за да се спре прог­ре­си­ра­не­то на бо­лест­та. Ако при то­ва ус­пе­ем да пос­тиг­нем пъл­но ели­ми­ни­ра­не (от­с­т­ра­ня­ва­не на ви­ру­са) - ще е стра­хот­но.
В край­на смет­ка, до­ри и един курс на ле­че­ние ни поз­во­ля­ва зна­чи­тел­но да по­доб­рим чер­нод­роб­на­та фун­к­ция, да вър­нем всич­ки би­о­хи­мич­ни по­ка­за­те­ли в нор­ма, да спрем раз­м­но­жа­ва­не­то на ви­ру­са.
- Зву­чи об­на­деж­да­ва­що! Как про­веж­да­те ле­че­ни­е­то?
- Всич­ки па­ци­ен­ти с хе­па­тит са под­ло­же­ни на ди­аг­нос­тич­на прог­ра­ма “Ин­фек­ци­и­те под кон­т­рол”, за да се иден­ти­фи­ци­рат всич­ки ха­рак­те­рис­ти­ки на за­бо­ля­ва­не­то и да се осъ­щес­т­ви ин­ди­ви­ду­а­лен под­бор на ле­че­ни­е­то. Мо­же нап­ри­мер да ле­жи­те в бол­ни­ца­та 3 сед­ми­ци и да пре­ми­не­те през ин­тен­зи­вен курс на ле­че­ние, след ко­е­то да про­дъл­жи­те с под­дър­жащ курс, ако е не­об­хо­ди­мо.
Има па­ци­ен­ти, на ко­и­то им е по-удоб­но 4 пъ­ти ме­сеч­но да ид­ват на ле­че­ние, но през ос­та­на­ла­та част от вре­ме­то во­дят нор­ма­лен жи­вот, гри­жат се за се­мей­с­т­во­то си, ра­бо­тят. Па­ци­ен­тът не се изо­ли­ра от до­се­гаш­ния си на­чин на жи­вот. То­ва е важ­но, тъй ка­то един от прин­ци­пи­те на на­ша­та ра­бо­та е, че ле­че­ни­е­то тряб­ва да бъ­де не са­мо ефикасно, но и мак­си­мал­но ком­фор­т­но.

Какво още препоръчват специалистите
При хе­па­тит, не­за­ви­си­мо от ти­па, се пре­по­ръч­ва ди­е­та, из­к­люч­ва­ща до­пъл­ни­тел­но­то на­то­вар­ва­не на чер­ния дроб. Ка­ло­ри­и­те за един ден не тряб­ва да над­ви­ша­ват 3200-3500 ккал, ко­ли­чес­т­во­то теч­нос­ти - до 2 лит­ра, сол­та - по-мал­ко от 10 гра­ма (при ото­ци не по­ве­че от 5 гра­ма).
Хра­на­та тряб­ва да се при­е­ма на мал­ки пор­ции, но чес­то - 5-6 пъ­ти на ден. За пред­по­чи­та­не е тя да е ва­ре­на, при­гот­ве­на на па­ра или пе­че­на във фур­на­та.
Не зло­у­пот­ре­бя­вай­те с ал­ко­хо­ла (не по­ве­че от 40 мл на ден).
Мо­же­те да яде­те пос­т­но го­веж­до и пи­леш­ко ме­со, млеч­ни про­дук­ти, за пред­по­чи­та­не ки­се­ломлеч­ни, из­ва­ра.p.s. на мен лично не ми стана много ясно какъв точно е този алтернативен метод, включващ нелекарствени и физиотерапевтични методи; ако някой от форума е попадал на този гастроентеролог и запознат, ще се радвам да сподели ...
« Последна редакция: Април 23, 2009, 11:28:34 от Радослав Русинов »

Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5569
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #1 -: Април 23, 2009, 12:06:59 »
Здравей Деси,
Мерси за интервюто, не бях попадал на него, виждам че е само на няколко дена.
Ще се опитам да се изкажа дипломатично за това, което е споделила д-р Атанасова.
Първо, най-нормалното нещо за един човек, който чете интервю с който и да е специалист, е да прочете неговата биография отдолу, или поне той да се представи. Все пак се надявам, че някой ще ми помогне и ще намери биографията на д-р Атанасова, за да научим всички къде работи и какъв опит има. Разбирам, че е до­ка­зан спе­циа­лист по вът­реш­ни бо­лес­ти (според интервюто), но все пак искам да науча повече за нея.
Бих искал и да разбера колко души с хроничен хепатит е лекувала, и колко от тях е излекувала със своя по-успешен метод.

Тъй като твърденията в интервюто са доста смели, ще си позволя да коментирам част от тях, без да претендирам, че разбирам много, просто коментирайки като пациент, който горе-долу е запознат с темата хепатит.
- Док­тор Ата­на­со­ва, как съв­ре­мен­ни­те ле­ка­ри­ се бо­рят с ви­рус­ни­те хе­па­ти­ти?

- Доско­ро най-по­пу­ляр­но бе­ше ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон, по-спе­ци­ал­но - пе­ги­ли­ра­ния.

То­ва бе­ше мно­го груб ме­тод, при­ну­ди­тел­на мяр­ка, но ня­ма­ше ал­тер­на­ти­ва. Ле­че­ни­е­то с ин­тер­фе­рон има мно­го стра­нич­ни ефек­ти и неви­на­ги е ефикасно.

- Но той про­дъл­жа­ва да се из­пол­з­ва и се­га...
- Всъщ­ност бу­мът от при­ла­га­не­то на ин­тер­фе­ро­на при ле­че­ни­е­то на хе­па­тит С в Ев­ро­па и САЩ ве­че пре­ми­на. Аз мис­ля, че в ско­ро вре­ме и в Бъл­га­рия ще се от­ка­жат от то­зи ме­тод на ле­че­ние. В край­на смет­ка, ко­га­то ин­тер­фе­ро­нът по­пад­не в кръв­ния по­ток, въз­ник­ват сис­тем­ни про­я­ви. То­ва са неп­ри­ят­ни гри­по­по­доб­ни яв­ле­ния, раз­лич­ни на­ру­ше­ния на пси­хи­ка­та, вло­ша­ва се кръ­вос­наб­дя­ва­не­то на кос­т­ния мо­зък, ко­е­то се про­я­вя­ва чрез по­ни­жа­ва­не броя на лев­ко­ци­ти­те. Но лев­ко­ци­ти­те - то­ва са на­ши­те за­щит­ни­ци и ко­га­то те ста­нат мал­ко - се про­я­вя­ва иму­нен де­фи­цит. Чес­то по та­зи при­чи­на се на­ла­га пре­къс­ва­не на ле­че­ни­е­то.
Бумът за лечение с интерферон не е преминал и изказването като цяло е субективно. Навсякъде по света има една-единствена одобрена терапия за лечение на хепатит C и тя включва интерферон. Най-новите лекарства, които се разработват, участват като трети компонент пак в интерфероново лечение, когато говорим за хепатит C. Предстои в близките няколко години да се появят и лекарства, които няма да са базирани на интерферон, но те все още не са на пазара и освен това поне аз нямам точна информация за процента на успеваемостта при едно лечение с такива лекарства.
Д-р Атанасова дори убедено твърди, че скоро в България ще се откажем от интерфероновото лечение като един стар метод. Ако това стане, според моето мнение ще значи само едно, че се връщаме назад, а не че напредваме.

- Как то­га­ва мо­же да се ле­ку­ва то­ва за­бо­ля­ва­не, ко­га­то ни­що по-доб­ро от ин­тер­фе­ро­на все още не е из­мис­ле­но?
- На­ис­ти­на, спе­ци­фич­но ле­че­ние сре­щу хе­па­ти­та днес не съ­щес­т­ву­ва. Но то­ва не оз­на­ча­ва, че не се бо­рим с ви­ру­са. Ние под­хож­да­ме към проб­ле­ма от дру­га­та стра­на. Не се опит­ва­ме да уни­що­жа­ва­ме ви­ру­са на вся­ка це­на чрез вън­ш­но въз­дей­с­т­вие - то­зи под­ход не е ефикасен. Ние ре­ших­ме да дей­с­т­ва­ме от­вът­ре. Въп­ро­сът е в то­ва, че при за­ра­зя­ва­не­то с хе­па­тит С, те­о­ре­тич­но, ор­га­низ­мът мо­же да се спра­ви с ин­фек­ци­я­та сам.То­ва се под­к­ре­пя от мно­го ред­ки­те слу­чаи на са­мо­из­ле­ку­ва­не.
- С дру­ги ду­ми, при ня­кои па­ци­ен­ти ор­га­низ­мът мо­же сам да се пре­бо­ри със за­бо­ля­ва­не­то, а при дру­ги - не?
- Бор­ба се во­ди във всич­ки слу­чаи! Иму­ни­те­тът при па­ци­ен­ти с хе­па­тит е ви­на­ги в със­то­я­ние на нап­ре­же­ние, ор­га­низ­мът ак­тив­но се бо­ри с ви­ру­са. Са­мо че ви­ру­сът е ко­ва­рен, през ця­ло­то вре­ме се из­п­лъз­ва от дей­с­т­ви­я­та на иму­нната система.
- И та­ка, до­ка­то имун­на­та сис­те­ма не се из­то­щи?
- Аб­со­лют­но вяр­но. Ето за­що не тряб­ва да на­то­вар­ва­ме до­пъл­ни­тел­но имун­на­та сис­те­ма - в ни­ка­къв слу­чай!
На­ше­то ле­че­ние е на­со­че­но към за­щи­та на иму­ни­те­та, за ак­ти­ви­ра­не на вът­реш­ни­те ре­зер­ви на ор­га­низ­ма,
та­ка че хо­ра­та са­ми да мо­гат да се спра­вят с ви­ру­са. То­ва е цял ком­п­лекс от дей­нос­ти, вкл. и неле­кар­с­т­ве­ни ме­то­ди. Има­ме сил­но фи­зи­о­те­ра­пев­тич­но от­де­ле­ние, поз­во­ля­ва­що да се из­вър­шат всич­ки про­це­ду­ри на мно­го ви­со­ко ни­во.
Това са недоказани твърдения, които на теория звучат добре, но на практика на мен ми звучат доста несериозно. Това, което прави интерферона е същото, той стимулира нашата имунна система да се активизира и да се пребори с вируса, самия интерферон не се бори директно с вируса. Засега единствения доказал своята ефективност метод за активизиране на имунната система и който позволява тя да се пребори с вируса, е лечението, в което поне единия компонент е интерферон. Пак уточнявам, че говоря за хепатит C, но и тя говори именно за него. Използването на други алтернативни методи може наистина да помогнат за излекуването на някои хора, но това не го прави решение, защото дори няма статистика, пък камо ли клинични изпитания. Искам да попитам, колко човека са се излекували с такова имуностимулиране и какъв е процентът на успеваемост.

- Мис­ля, че на­ши­те па­ци­ен­ти пре­ди всич­ко се ин­те­ре­су­ват от ефикасност­та на та­ко­ва ле­че­ние.
- Се­га мо­га да ка­жа със си­гур­ност, че ефика-сност­та му е мно­го по-ви­со­ка от та­зи на ин­тер­фе­ро­на.
Още по­ве­че че ние не при­ла­га­ме так­ти­ка­та на из­чак­ва­не, а за­поч­ва­ме да ле­ку­ва­ме бо­лест­та в ра­нен етап, без да ча­ка­ме ви­ру­сът да ста­не ак­ти­вен. Се­га в ме­ди­ци­на­та ня­ма та­ко­ва по­ня­тие ка­то “здрав ви­ру­со­но­си­тел”, ако са от­к­ри­ти ви­рус­ни мар­ке­ри в кръв­та - то­ва е дос­та­тъ­чен по­вод да за­поч­нем вед­на­га ле­че­ние. Та­ко­ва ком­би­ни­ра­но ле­че­ние мощ­но сти­му­ли­ра всич­ки за­щит­ни си­ли на ор­га­низ­ма, под­дър­жа го,
без да му при­чи­ня­ва вре­да.Ние не трав­ма­ти­зи­ра­ме имун­на­та сис­те­ма, ние я ле­ку­ва­ме, въз­с­та­но­вя­ва­ме за­гу­бе­ни­те й ре­сур­си.
То­ва е мощ­но и раз­но­по­соч­но въз­дей­с­т­вие, ка­то на пър­во мяс­то е пре­мах­ва­не­то на вът­реш­ни­те ток­си­ни и про­дук­ти­те от жиз­не­на­та дей­ност на ви­ру­са. То­ва е мно­го важ­но, тъй ка­то из­пол­з­ва­не­то на иму­но­мо­ду­ла­то­ри при па­ци­ен­ти с хро­нич­на ин­ток­си­ка­ция прос­то е без­по­лез­но.
Пър­во тряб­ва да се отър­вем от ток­си­ни­те от то­зи “бок­лук”, кой­то не поз­во­ля­ва на имун­на­та сис­те­ма да фун­к­ци­о­ни­ра нор­мал­но. И, раз­би­ра се, то­ва е ак­тив­на­та ан­ти­ви­рус­на те­ра­пия при ра­ци­о­нал­но ком­би­ни­ра­не на раз­лич­ни гру­пи от пре­па­ра­ти. В ня­кои слу­чаи ус­пя­ва­ме да отър­вем на­пъл­но ор­га­низ­ма от ви­ру­са. Но 100%-ова га­ран­ция до­ри и ние не мо­жем да да­дем.
Само да отбележа и да цитирам "В ня­кои слу­чаи ус­пя­ва­ме да отър­вем на­пъл­но ор­га­низ­ма от ви­ру­са." - аз доколкото знам и имам представа, целта на лечението на хепатит C не е да галим вируса с перце, а да го унищожим. Сега разбрах, че целта ни е да го унищожим - евентуално. "Но 100%-ова га­ран­ция до­ри и ние не мо­жем да да­дем." - според мен не може да се даде никаква гаранция, затова пак живо се интересувам от процента успеваемост.

- Зву­чи об­на­деж­да­ва­що! Как про­веж­да­те ле­че­ни­е­то?
- Всич­ки па­ци­ен­ти с хе­па­тит са под­ло­же­ни на ди­аг­нос­тич­на прог­ра­ма “Ин­фек­ци­и­те под кон­т­рол”, за да се иден­ти­фи­ци­рат всич­ки ха­рак­те­рис­ти­ки на за­бо­ля­ва­не­то и да се осъ­щес­т­ви ин­ди­ви­ду­а­лен под­бор на ле­че­ни­е­то. Мо­же нап­ри­мер да ле­жи­те в бол­ни­ца­та 3 сед­ми­ци и да пре­ми­не­те през ин­тен­зи­вен курс на ле­че­ние, след ко­е­то да про­дъл­жи­те с под­дър­жащ курс, ако е не­об­хо­ди­мо.
Има па­ци­ен­ти, на ко­и­то им е по-удоб­но 4 пъ­ти ме­сеч­но да ид­ват на ле­че­ние, но през ос­та­на­ла­та част от вре­ме­то во­дят нор­ма­лен жи­вот, гри­жат се за се­мей­с­т­во­то си, ра­бо­тят. Па­ци­ен­тът не се изо­ли­ра от до­се­гаш­ния си на­чин на жи­вот. То­ва е важ­но, тъй ка­то един от прин­ци­пи­те на на­ша­та ра­бо­та е, че ле­че­ни­е­то тряб­ва да бъ­де не са­мо ефикасно, но и мак­си­мал­но ком­фор­т­но.
Отново нищо не научихме за самия метод, как действа той, какъв е процента на излекувалите се, на кой доказан метод или практики в западната медицина се основава. Единствено разбрахме, че метода осигурява много добър комфорт на пациента и го спасява от множеството тежки странични ефекти на едно интерфероново лечение.

Какво още препоръчват специалистите
При хе­па­тит, не­за­ви­си­мо от ти­па, се пре­по­ръч­ва ди­е­та, из­к­люч­ва­ща до­пъл­ни­тел­но­то на­то­вар­ва­не на чер­ния дроб. Ка­ло­ри­и­те за един ден не тряб­ва да над­ви­ша­ват 3200-3500 ккал, ко­ли­чес­т­во­то теч­нос­ти - до 2 лит­ра, сол­та - по-мал­ко от 10 гра­ма (при ото­ци не по­ве­че от 5 гра­ма).
Хра­на­та тряб­ва да се при­е­ма на мал­ки пор­ции, но чес­то - 5-6 пъ­ти на ден. За пред­по­чи­та­не е тя да е ва­ре­на, при­гот­ве­на на па­ра или пе­че­на във фур­на­та.
Не зло­у­пот­ре­бя­вай­те с ал­ко­хо­ла (не по­ве­че от 40 мл на ден).
Мо­же­те да яде­те пос­т­но го­веж­до и пи­леш­ко ме­со, млеч­ни про­дук­ти, за пред­по­чи­та­не ки­се­ломлеч­ни, из­ва­ра.
Съветвам журналистката Милена Василева да си проверява източниците, тъй като тази добавка явно е след нейно проучване по отношение на режима на хранене при хепатит. Просто е пропуснала да забележи, че тази информация най-вероятно е на повече от 10 години и да пише, че 40 грама алкохол на ден при един хроничен вирусен хепатит, е разрешено ме кара наистина да тренирам търпението си, за да не напиша нещо обидно. Съветвам я да изтрие този пасаж, за да мога да приема поне останалото интервю малко по-сериозно.

Надявам се, че д-р Атанасова някой ден ще прочете моите писания тук и ще отговори с малко повече детайли за това как лекува хепатит C и какъв е процента на успеваемост при нейните пациенти при използването на този метод.
Дотогава, за мен това е поредния алтернативен метод за лечение, прилаган от лекар, който може да помогне на определени хора и наистина би могъл да бъде една алтернатива. Но да се твърди, че интерфероновия метод за лечение е история, и че този метод (който така и не научихме какво представлява в самото интервю) е неговия заместник и предлага по-добра алтернатива, е неприемлив, поне за мен.
Със сигурност тук ще подразня някои лекари затова, че си позволявам да давам оценка и да коментирам изказване на лекар, но за да ги успокоя, аз изказвам моето мнение на пациент, без да претендирам за миродавност. Всеки във форума може да изкаже мнението си, а моето е такова!  :pardon:
Моите уважения към д-р Атанасова, но не приемам внушенията на интервюто.

Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Силвана Лесидренска

 • Global moderator
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2987
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Нуклеозиден аналог
 • Резултати: Повторно лечение
 • Статус: Хроничен хепатит B
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #2 -: Април 23, 2009, 12:11:28 »
Към казаното от Ради искам само да добавя, че ако приемам по едно малко всеки ден + 3500 калории, то дроба ми сигурно след 2 месеца ще прилича на задъхваща се лоена топка. Що за съвети?  :fool3:

Неактивен anita

 • Топ потребител на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *****
 • Публикации: 2988
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #3 -: Април 23, 2009, 14:45:52 »
Ако всичко това е истина отдавна в Бг щяхме да сме преборили хепатита. Любопитна съм да разбера нещо повече за тази лекарка, биография, къде работии т.н.


Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Vancheto

 • Модератор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доктор на хепатитните науки
 • *******
 • Публикации: 1558
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Нуклеозиден аналог
 • Резултати: Повторно лечение
 • Статус: Хроничен хепатит B
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #4 -: Април 23, 2009, 16:01:32 »
Доколкото знам с моя отчайващ английски, "silent killer" се превежда по-скоро като "безшумен, мълчалив убиец" или "тихият убиец"  и това определение винаги съм го употребявала, когато става въпрос за хеп.В, а не с хеп.С.
Питам за кой хепатит се отнася или и за двата?
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен tetibulka

 • Топ потребител на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *****
 • Публикации: 2317
 • Пол: Жена
 • Осем години.
  • Профил
 • Вид лечение: Софосбувир
 • Резултати: Повторно лечение
 • Статус: Има близък с хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #5 -: Април 23, 2009, 16:08:44 »
Ванче, и С убива тихо.

Обаче това с 40 мл алкохол просто ме уби.
Имам и уточняващи въпроси - 40 мл какво - от на свекър ми скоросмъртницата или бяло вино.

Дани
Hang in there.

Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5569
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #6 -: Април 23, 2009, 16:14:02 »
Засега единствената допълнителна информация, която откривам за д-р Атанасова е тази от http://www.presabg.com/article/9493, отново интервю с нея на същата информационна агенция.
Цитат
Д-р Добринка Атанасова, гастроентеролог: СТРЕСЪТ Е ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА ЯЗВАТА
...
д-р Доб­рин­ка Ата­на­со­ва - гас­т­ро­ен­те­ро­лог, спе­ци­а­лист по яз­ве­на­та бо­лест, спе­ци­а­ли­зи­ра­ла и ра­бо­ти­ла дъл­ги го­ди­ни във Фран­ция.
...
Има и още няколко интервюта с д-р Атанасова, публикувани на техния сайт.
На друго място виждам една книга, чийто автор е доц. д-р Добринка Атанасова, казва се: Вашето тегло зависи от Вас, не знам дали става въпрос за същата лекарка. Пуснах имейл до информационна агенция "БЛИЦ", която е направила интервюто с нея, с молба за нейни контакти. Ако ми пратят такива ще и се обадя с молба за интервю, надявам се че ще се съгласи и така всички ще научим повече за този метод. Може да е полезен на всички, които не искат или не могат да се подложат на интерфероново лечение.

Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5569
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #7 -: Април 23, 2009, 16:47:07 »
След 5-6 позвънявания и прехвърляния към различни телефони се добрах до правилния човек и утре ще имам телефона на д-р Атанасова.
Надявам се, че ще се съгласи на интервю за Хепактив следващата седмица.
Между другото, Милена Василева май не е автора на интервюто, говорих с нея, тя публикува нещата в секация "Здраве" на сайта, но това са публикации от вестник "Доктор". Именно оттам търсим връзката с д-р Атанасова. Ако някой има този брой на "Доктор", в който е публикувано интервюто, нека да пише.
Още нещо, докато се ровех, открих още една статия за хепатита, която може да ви е интересна: Хепатитът вече не е присъда!

Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен tetibulka

 • Топ потребител на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *****
 • Публикации: 2317
 • Пол: Жена
 • Осем години.
  • Профил
 • Вид лечение: Софосбувир
 • Резултати: Повторно лечение
 • Статус: Има близък с хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #8 -: Април 26, 2009, 17:21:31 »
Ради,
приятелката ми събира Доктор, ако знаеш кой брой по номер е, много ще я улесниш. Инак утре ще я засили да ги рови брой по брой.

Дани
Hang in there.

Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5569
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #9 -: Април 29, 2009, 20:25:28 »
Ради,
приятелката ми събира Доктор, ако знаеш кой брой по номер е, много ще я улесниш. Инак утре ще я засили да ги рови брой по брой.

Дани
Няма смисъл, мисля че това би трябвало да е цялото интервю. Но ако и се рови, интервюто е публикувано на сайта на 16 април тази година, може да се порови за броеве около тази дата.


Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5569
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Re: Интервю с д-р Добринка Атанасова
« Отговор #10 -: Май 02, 2009, 20:17:10 »
Здравейте,
Преди малко публикувах нашето интервю с д-р Атанасова, между другото тя не се казва Добринка Атанасова, а Добрина Атанасова - името и е сгрешено в публикуваното интервю на сайта по-горе.
Самото интервю можете да прочетете тук: Интервю с д-р Добрина Атанасова.

Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


 


СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007