Вирусен хепатит - Обща дискусия > Диагностика

 КАБКИС кабинети за анонимно безплатно изследване за ХИВ/СПИН

(1/4) > >>

Мери_:
През 2003 г. бяха разкрити последователно 10 кабинета за анонимно, безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), в големите областни градове на страната: София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново, Благоевград. Кабинетите бяха създадени със финансовата подкрепа на Програмата за развитие към ООН в рамките на Проект BUL /98/005.

Първите шест кабинета бяха открити в градовете София (2), Пловдив, Бургас, Варна, Плевен през месец април 2003 г., а вторите четири кабинета отвориха врати на 01 декември 2003 г. в градовете София (Студентски град), Стара Загора, Велико Търново и Благоевград.
Осем от десетте кабинета бяха създадени на територията на съответните хигиенно епидемиологичните инспекции (ХЕИ) по места, един кабинет на територията на Студентска поликлиника, кв. Дървеница, гр.София и един кабинет към Българска асоциация по семейно планиране (БАСП) на територията на кв. „Факултета”, също в гр. София.
Опитът показа, че разполагането на КАБКИС на територията на бившите регионални хигиенно епидемиологични инспекции, които сега се наричат Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, осигурява лесен достъп на желаещите граждани до ниско праговите услуги предлагани в кабинетите. Това се дължи на факта, че РИОКОЗ са известни на населението като здравни институции традиционно занимаващи се с превенция и контрол на заразните болести и промоция на здраве. Допълнителен благоприятен фактор са модерно оборудвани диагностични лаборатории, където се извършват изследванията за ХИВ на кръвни проби от клиентите на кабинета.
През 2005 г., в изпълнение на задачите и целите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба със СПИН, малария и туберкулоза отвориха врати още 5 кабинети за анонимно, безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. Новите кабинети бяха разкрити в градовете Русе, Пазарджик, Перник и София. Съществуващата мрежа от КАБКИС на територията на страната, стратегически разположени в 12 от големите градове в България дава на голяма част от населението възможност да ползва услугите на КАБКИС.
През 2005 г. в три от новооткритите кабинети съществува и нова услуга – безплатно консултиране и лечение на инфекции предавани по полов път.
Във всичките 15 кабинета освен безплатно консултиране и изследване за ХИВ, от 2005 година се предлага и безплатно изследване за хепатит В, хепатит С и сифилис.

Какво предизвика необходимостта от създаването на КАБКИС?

България се намира в регион на бързо нарастване на броя на хората засегнати от ХИВ инфекцията. ХИВ/СПИН, болестите предавани по полов път и инфекциите предавани по кръвен път като вирусните хепатити стават все по-сериозен проблем за нашата страна в последните години, въпреки че на този етап разпространението на ХИВ/СПИН в страната е ниско. Във връзка с прехода от планова към пазарна икономика настъпиха сериозни промени в системата на здравеопазването като част от населението загуби достъпа до медицинска помощ главно по причина липса или нередовно внасяни здравно осигурителни вноски.
КАБКИС бяха създадени, за да отговорят на нуждите на хора, които по една или друга причина имат затруднен достъп до здравни центрове, предлагащи консултиране и изследване за ХИВ.

Цели на доброволното консултиране и изследване за ХИВ/СПИН:

Превенция на инфектирането с ХИВ;
Оказване на емоционална подкрепа на желаещите да се изследват и узнаят своя ХИВ статус;
При установяване на положителен статус своевременно насочване към ранни подходящи медицински грижи и интервенции за лечение и профилактика на болести, свързани с ХИВ.

Принципи на доброволното консултиране и изследване:

Конфиденциалност. Всички данни за клиенти на кабинета, включително личните данни, резултатите от теста, споделената с консултанта информация, остават поверителни и не могат да бъдат разкривани пред други лица.

Доброволност. Изследването за ХИВ е по желание на клиента, без никакви елементи на принуда. Прави се след подписване на информирано съгласие.

Анонимност. Изрично се предоставя възможността клиентът да не предоставя личните си данни, а навсякъде в документацията да бъде вписан под код.

Съобразяване с индивидуалността на клиента: култура, бит, език, пол, сексуална ориентация, възраст, интелект, образование.

Съответствие с нормативните документи. Консултирането и изследването се извършват при спазване на действащите закони и нормативни документи.

Пакет услуги предлагани от КАБКИС:

Пред тестово консултиране – консултантът подготвя клиента за провеждането на тестуването за ХИВ като дава достоверна информация за ХИВ и СПИН, ако е необходимо развенчава митове и дезинформация по отношение на ХИВ и СПИН; оказва помощ на клиента при вземането на решение за изследване като предварително обсъжда с клиента възможните резултати от изследването и свързаните с тях последствия за клиента; съвместно обсъждане на личния рисков профил на клиента, които го поставя в риск от заразяване с ХИВ и обсъждане възможността за предприемане на приемливи за клиента стъпки в посока на намаляване на риска от инфектиране;

Тестуване за ХИВ – изследване се провежда само при декларирано съгласие от страна на клиента. Клиентът има право да откаже изследване, ако не се чувства подготвен за това! Изследването може да бъде анонимно и/или конфиденциално;

Изследване за хепатит В, хепатит С и сифилис – изследването за тези инфекции е конфиденциално. Клиентът има право да откаже изследване.

Насочване към медицински и социални служби - в зависимост от получените резултати консултантът насочва клиента към подходящи за него медицински и/или социални служби;

След тестово консултиране – в зависимост от резултата от теста се обсъждат начините за превенция чрез възприемане на безопасни практики, включващи употреба на презервативи, безопасни инжекционни практики, промяна на рисковото поведение и други приемливи за клиента начини за намаляване на риска от инфектиране (при отрицателен резултат от ХИВ теста). При положителен ХИВ тест консултантът оказва емоционална подкрепа на клиента, насочване към медицински служби предоставящи грижи и лечение на пациенти с ХИВ инфекция; насочване към социални услуги, които да помогнат на клиента да приеме собственият си положителен ХИВ статус и да развие позитивно отношение към бъдещето си;

Насочване към други служби и услуги, в зависимост от специфичните нужди на клиента;

Мери_:
СПИСЪК С АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С КАБИНЕТИ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН:

СРИОКОЗ
София
ул. "Враня" No 20, ет. 5, стая 502
тел./факс: 02/ 833 40 99
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

КАБКИС – Студентски град /Сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”/
София
кв. "Студентски град",
ул. "Арсо Пандурски" No 8, в сградата на ДКЦ 5
(бившата Студентска поликлиника), ет. 1, стая 15
тел./факс: 02/ 862 60 79
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа
Работно време в събота: 09:30-18:00 часа

Център за сексуално здраве /Сдружение „Здраве без граници”/
София
Майчин дом, ул. „Здраве” No 2, кабинет 164
тел: 952 33 99; 952 02 88
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ
София
бул. „Столетов” No 44А
тел . 02/931 80 71
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

Здравен център на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
София
бул. "Дондуков" No 67
тел: 943 46 77
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Пловдив
Пловдив
ул. "Перущица" No 1, eт. 1, стая Б–1
тел./факс: 032/ 64 34 36
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Бургас
Бургас
ул. "Александровска" No 120, ет. 5, стая 38
тел. 056/ 81 62 57, факс: 056/ 81 62 61
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Варна
Варна
ул. "Брегалница" No 3, ет. 5, стая 501
тел./факс: 052/ 63 27 78
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Плевен
Плевен
ул. "Княз Александър Батенберг I" No 7, ет. 3, кабинет 307
тел./факс: 064/ 80 60 67
Работно време през делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Благоевград
Благоевград
ул. "Братя Миладинови" No 2, ет. 1
тел./факс: 073/ 88 76 90
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Велико Търново
Велико Търново
ул. "Никола Габровски" No 23, ет. 5, стая 504
тел./факс: 062/ 61 43 30
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Стара Загора
Стара Загора
ул. "Стефан Караджа" No 10, ет. 1
тел. /факс: 042/ 60 41 51
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Русе
Русе
бул. "Скобелев" 40А
тел./факс: 082/ 82 89 64
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

КАБКИС Пазарджик /Сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”/
Пазарджик
ул. "Болнична"15, в сградата на МБАЛ, ет. 4, ст. 7-8
тел./факс: 034/ 44 20 81
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

КАБКИС Перник /Сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”/
Перник
ул. "Брезник" No 2, в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД,
(самостоятелен вход откъм вътрешния двор на болницата)
тел./факс: 076/60 41 11
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Добрич
Добрич
ул."Кирил и Методий" No 57, ет.1, стая 115
тел./факс: 058/ 60 46 13
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Видин
Видин
ул."Цар Симеон Велики" No 76, ет.1
тел./факс: 094/ 60 04 55
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

РИОКОЗ Враца
Враца
ул. "Черни Дрин" No 2, ет.2, стая 201
тел./факс: 092/ 62 27 07
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

КАБКИС Хасково /Сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”/
Хасково
ул.”Стефан Стамболов” No 2,
в сградата на ДКЦ „Свети Георги” ЕООД,
ет.3, западно крило
тел./факс: 038/60 62 60
Работно време в делнични дни: 09:00-17:00 часа

ediarti:
В КАБКИС от януари 2011 год. изследване за хепатит В, хепатит С - се заплаща.

Rumi_:
Да, и аз лично проверявах в Русе - заплаща се.

qiqi:
Преди седмица ходих със майка ми, не ни взеха никакви пари.
Направиха и изследвания за хепатит Б и Ц,спин и сифилис.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия